Statut

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovim Statutom određuje se:
Ime i sjedište zaklade, osnivanje zaklade i osnovna imovina zaklade, svrha zaklade, uporaba njezinih prihoda odnosno krug osoba koje se zakladom potpomažu te način na koji se odobrava potpora, tijela upravljanja i zastupanja zaklade i odredbe o postupku za njihovo postavljanje i razriješenje, kao i odgovornost za rad njihovih članova. Odredbe o donošenju odluka zakladnih tijela i načinu njihova objavljivanja, ovlasti u zastupanju i predstavljanju zaklade, način izvješćivanja o radu i polaganju računa o imovinskom stanju zaklade, sklapanje pravnih poslova za obavljanje kojih je potrebna suglasnost odnosno naknadno odobrenje, odredbe o prenamjeni preostale imovine u slučaju prestanka zaklade, odredbe o prestanku zaklade i o drugim pitanjima od značenja za rad i djelovanje zaklade.

Članak 2.
Ime zaklade je: HRVATSKA KULTURNA ZAKLADA (u daljnjem tekstu Zaklada). Sjedište Zaklade je u Zagrebu. Odluku o promjeni adrese sjedišta donosi Zakladna uprava.

Članak 3.
Osnivači zaklade su:
(podatci u ravnateljstvu HKZ) Zaklada se smatra osnovanom upisom u Zakladni upisnik Ministarstva uprave. Danom upisa u zakladni upisnik, Zaklada stječe svojstvo pravne osobe.

Članak 4.
Zaklada je osnovana temeljem Ugovora o osnivanju HRVATSKE KULTURNE ZAKLADE, zaključenog od strane zakladnika, dana 12. travnja 1997. godine te Rješenja Ministarstva uprave Republike Hrvatske klasa: UP/i-230-01/97-01/12, klasa: 515-02-02/7-97-4, od dana 27. 6. 1997. godine kojim je dopušteno osnivanje Zaklade i njen upis u zakladni upisnik.

Članak 5.
Zaklada ima svoj pečat. Pečat je okruglog oblika. Tekst na pečatu glasi: Hrvatska kulturna zaklada, Zagreb, Pod zidom 8.

Članak 6.
Svrha Zaklade je promicanje sveukupne hrvatske kulture, od kulture svakidašnjeg živ-ljenja do vrhunskih umjetničkih ostvarenja.

Članak 7.
Zaklada će ustrojiti svoju pismohranu za pohranu dokumenata, plakata, filmova, i ostale dokumentacije vezane uz rad Zaklade.

Članak 8.
Radi promicanja određenih aktivnosti Zaklade u Republici Hrvatskoj i inozemstvu, mogu se imenovati povjerenici Zaklade. Povjerenike Zaklade na vrijeme od četiri godine imenuje Zakladna uprava.

Članak 9.
Rad Zaklade je javan. Zaklada javnost svoga rada ostvaruje objavom u javnim glasilima postupaka i uvjeta za dodjelu sredstava Zaklade, poziva na sudjelovanje u natječaju te drugih važnih odluka Zaklade.

II. SKUP ZAKLADNIKA

Članak 10.
Skup zakladnika čine svi zakladnici, koji stječu taj status prema statutu.
Prema ovom statutu zakladnici su fizičke osobe, koje su uplatile u korist žiro-računa Zaklade iznos od najmanje 1.000 DEM, plativo u kunama po srednjem tečaju HNB na dan plateži, odnosno pravne osobe, ustanova, zavodi, građanske pravne osobe, političke stranke, i ostale organizacije i zajednice, ukoliko su uplatile u korist žiro-računa Zaklade iznos od najmanje 10.000 DEM, plativo u kunama po srednjem tečaju HNB na dan plateži.

Svi zakladnici imaju pravo sudjelovanja u radu Skupa zakladnika.

Pravo glasa na skupovima zakladnika imaju oni zakladnici koji su prije održanja Skupa zakladnika uplatili cjelokupni iznos zakladnine za tekuću godinu do 31. ožujka tekuće godine.

Članstvo u Zakladi prestaje onim zakladnicima koji zakladninu ne podmire do 31. ožujka sljedeće godine za prethodnu godinu. Zakladna uprava ima pravo i obvezu izvršiti uvid u platežne mogućnosti pojedinog člana Zaklade te, ako ocijeni da zakladnik ne može platiti zakladninu, može zakladniku odgoditi rok plaćanja zakladnine ili pak osloboditi ga od plaćanja zakladnine.

Na skupu zakladnika odlučuje se na način, da fizička osoba, koja je uplatila na žiro-račun Zaklade za tekuću kalendarsku godinu najmanje 1.000 DEM, ima jedan glas, zatim ima dva glasa ukoliko je uplatila najmanje 2.000 DEM, i tako redom, a pravna osoba, koja je uplatila najmanje 10.000 DEM ima također, jedan glas te ukoliko je uplatila najmanje 20.000 DEM ima dva glasa, i tako redom.

Odlučivanje je pravovaljano ako je većina zakladnika s pravom glasa ili njihovih opunomoćenika nazočna Skupu zakladnika, o kojoj sve zakladnike izvješćuje ravnatelj Hrvatske kulturne zaklade na samom početku Skupa zakladnika.

Članak 11.
O tomu da li netko ispunjava uvjete biti zakladnikom odlučuje Zakladna uprava ukoliko se radi o zakladniku koji uplaćuje iznos novca dostatan da bi se steklo pravo do deset glasova. Ukoliko jedan zakladnik uplaćuje iznos kojim stječe pravo preko deset glasova o tomu odlučuje skup zakladnika i to dvotrećinskom većinom svih glasova nazočnih zakladnika s pravom glasa. Zakladna uprava daje svoje mišljenje o svakom prijemu novog zakladnika naročito uzimajući u obzir okolnosti na porijeklo novaca koje služe da bi se izbjeglo bilo kakvo pranje novca ili da bi u zakladu bio uplaćen novac koji je stečen na nezakonit ili nemoralan način.

Članak 12.
Skup zakladnika sastaje se najmanje jednom godišnje na redovitom skupu zakladnika, a po potrebi i češće. Skup zakladnika saziva Ravnatelj Zakladne uprave temeljem odluke Zakladne uprave.

III. ZAKLADNA UPRAVA

Članak 13.
Zakladna uprava se sastoji od 5 članova koje imenuju Zakladnici.
Za člana Zakladne uprave može biti imenovana osoba koja udovoljava slijedećim uvjetima:
- starosna dob barem 30 godina
- da se istakla u svojem djelovanju na području kulture
- visoka domoljubna i slobodarska načela
- bitni doprinosi imovini Zaklade
- prihvaćanje članstva, prava i obveza člana Zaklade.
Osim navedenih uvjeta iz stavka 1. ovoga članka, članovi Zakladne uprave moraju ispu-njavati i uvjete iz članka 21. stavka 1. Zakona o zakladama i fundacijama.
Mandat članova Zakladne uprave traje četiri godine.
Zakladna uprava za svoj rad odgovara Skupu zakladnika.

Članak 14.
Zakladna uprava ima predsjednika Zakladne uprave. Predsjednik zakladne uprave istovremeno je i ravnatelj Zakladne uprave. Zakladna uprava donosi odluke većinom glasova svih članova Zakladne uprave.

Članak 15.
Sjednice Zakladne uprave saziva i vodi ravnatelj Zakladne uprave, a u njegovoj odsutnosti član Zakladne uprave kojega on odredi. Sjednice Zakladne uprave održavaju se prema potrebi, a najmanje jedan put u tri mjeseca, a mogu biti sazvane pisanim pozivom, putem telefaxa ili brzoglasa najmanje tri dana prije dana održavanja. Na zahtjev većine članova Zakladne uprave, predsjednik Zakladne uprave mora sazvati sjednicu Zakladne uprave. Na zahtjev većine članova Zakladne uprave, predsjednik zakladne uprave mora sazvati Skup Zakladnika. Sjednicama Zakladne uprave može biti nazočan rizničar Zaklade ili drugi članovi stručnih tijela Zaklade, te druge osobe koje zbog stručnog znanja mogu pomoći u radu Zakladne uprave, a poziv na sudjelovanje im je uputio ravnatelj Zakladne uprave. Ukoliko će osobe navedene u stavku 3. ovoga članka sudjelovati u radu sjednice Zakladne uprave, sudjeluju bez prava glasa. O sjednicama Zakladne uprave vodit će se posebni zapisnik, u koji se osim ostalog unose sve donesene odluke.

Članak 16.
U slučaju prestanaka mandata bilo kojeg člana Zakladne uprave prije njegovog isteka iz razloga smrti, ili prestanka na zahtjev samoga člana Zakladne uprave odnosno, zbog nesavjesnog obavljanja posla, grube povrede dužnosti ili nesposobnosti za daljnje obavljanje poslova, zakladnici su dužni izabrati novog člana Zakladne uprave u roku od 15 dana po prestanku rada istog.

Članak 17.
Zakladna uprava upravlja Zakladom, a naročito:
- utvrđuje prijedlog Statuta, donosi njegove izmjene i dopune te donosi druge opće akte potrebite za rad Zaklade,
- donosi godišnji plan i program rada Zaklade,
- raspolaže sredstvima Zaklade u okviru utvrđenog programa i financijskog plana,
- donosi periodične obračune i zaključni račun Zaklade,
- donosi odluke i zaključke o materijalnim i drugim obvezama Zaklade,
- predlaže zakladnicima promjenu Statuta Zaklade,
- razmatra prijedloge i primjedbe o radu Zaklade,
- na prijedlog Ravnatelja Zakladne uprave imenuje tajnika i rizničara Zaklade,
- obavlja i druge poslove u skladu s propisima.
Odluke Zakladne uprave valjane su ukoliko su donesene većinom glasova svih članova Zakladne uprave. Ukoliko su kod odlučivanja nazočna četiri člana zakladne uprave odluke su pravovaljane samo ako su donesene jednoglasno.

IV. RAVNATELJ ZAKLADNE UPRAVE

Članak 18.
Zakladnici iz reda članova Zakladne uprave imenuju Ravnatelja Zakladne uprave. Ravnatelj Zakladne uprave zastupa Zakladu u pravnom prometu bez ograničenja u okviru njezine djelatnosti. Ravnatelj Zakladne uprave odgovara Zakladnoj upravi za potpuno i pravodobno izvršavanje odluka Zakladne uprave. Radi izvršenja zadaća iz stavka 2. ovog članka Ravnatelj zakladne uprave može osnovati stručnu službu. Ravnatelj Zakladne uprave predlaže Zakladnoj upravi godišnji plan i program rada Zaklade. Ravnatelj Zakladne uprave na zahtjev zakladnika ili Zakladne uprave podnosi izvješće o rezultatima rada i poslovanja za svaki usvojeni godišnji plan i program rada Zaklade, a bez posebnog zahtjeva najmanje jedanput godišnje. Ravnatelj Zakladne upave rukovodi stručnom službom, potpisuje pojedinačne akte i rješenja, te obavlja i druge poslove iz nadležnosti Zakladne uprave.

Članak 19.
Ravnatelj Zakladne uprave može izdavanjem punomoći u pisanom obliku ovlastiti treću osobu za obavljanje pojedinih radnji iz svog djelokruga rada, a ovlašten je dati drugoj osobi punomoć u pisanom obliku za zastupanje Zaklade pred sudovima i državnim tijelima.

Članak 20.
Ravnatelj Zakladne uprave rukovodi i saziva sjednice Zakladne uprave, te predlaže dnevni red. Odluke Zakladne uprave obvezatno su dostupne javnosti u sjedištu Zaklade, a po potrebi objavljuju se i u sredstvima javnog priopćavanja, ukoliko se ne radi o odlukama za koje su članovi zakladne uprave utvrdili da predstavljaju poslovnu tajnu. Sve odluke Zakladne uprave obvezatno su dostupne svim zakladnicima s pravom glasa u sjedištu Zaklade.

Članak 21.
Ravnatelj Zaklade kao i članovi Zakladne uprave imaju pravo na primjerenu nagradu za svoj rad i na naknadu troškova iz sredstava Zaklade.

V. RADNA TIJELA

Članak 22.
Zakladna uprava može prema potrebi za obavljanje određenih administrativnih, financijskih poslova i drugih zadataka, osnivati stalna i povremena radna, savjetodavna i stručna tijela. Odlukom o osnivanju radnih tijela odredit će se njihov sastav, djelokrug i način rada.

VI. IMOVINA ZAKLADE

Članak 23.
Imovina Zaklade sastoji se od osnovne imovine i imovine koju Zaklada stekne njenim gospodarskim iskorištavanjem, prilozima, donacijama i sl. Osnovnu imovinu Zaklade čine novčani iznosi zakladnika koji su položeni na žiro-račun Zaklade. Fizičke osobe stječu svojstvo zakladnika ukoliko uplate u korist žiro-računa Zaklade iznos od najmanje 1.000 DEM plativo u kunama po srednjem tečaju NBH na dan plateži, a svojstvo zakladnika s pravom glasa obnavljaju svake godine, ukoliko uplate najmanje 1.000,00 kn. Pravne osobe, ustanove, zavodi, građanske pravne osobe, političke stranke i ostale organizacije i zajednice stječu svojstvo zakladnika ukoliko uplate u korist žiro-računa Zaklade iznos od najmanje 10.000 DEM plativo u kunama po srednjem tečaju NBH na dan plateži, a svojstvo zakladnika s pravom glasa obnavljaju svake godine, ukoliko uplate najmanje 10.000,00 kn. Imovinu Zaklade čine i novčani iznosi podupiratelja Zaklade. Podupiratelj Zaklade može postati svaka domaća ili strana fizička osoba uplatom iznosa bilo kojeg novčanog iznosa na žiro-račun Zaklade, odnosno bilo koja druga vrijednost navedena u članku 24. Statuta. Zaklada svakom podupiratelju dostavlja prigodnu zahvalnicu ili se zahvaljuje putem sredstava javnog priopćavanja.

Članak 24.
Imovina Zaklade osim u gotovom novcu može se sastojati i od:
- pokretne i nepokretne imovine,
- vrijednosnica,
- umjetničkih slika, zlata i ostalih dragocjenosti,
- donacija fizičkih i pravnih osoba koje nisu zakladnici,
- ostalih procjenjivih sredstava.

Članak 25.
Sredstva koja Zaklada ostvaruje po bilo kojoj osnovi mogu se koristiti isključivo za ostvarivanje svrhe zbog koje je Zaklada osnovana.

Članak 26.
Sva pokretna i nepokretna imovina koju Zaklada stekne svojom djelatnošću vlasništvo je Zaklade. Imovina Zaklade može se nalaziti u inozemstvu. Novčana sredstva koja čine dio imovine Zaklade moraju se unijeti u Republiku Hrvatsku te položiti na žiro-račun Zaklade. Nepokretna imovina, unijeta u Zakladu kao njezina glavnica ili kupljena od kamata radi ostvarivanja svrhe Zaklade i uvećanja njezine financijske podloge ne smije se otuđiti (prodati, zamijeniti ili na bilo koji način staviti u pravni promet) na štetu već ostvarene financijske podloge i svrhe glavnice.

VII. PRESTANAK ZAKLADE

Članak 27.
Zaklada se osniva na neodređeno vrijeme. Članak 28.

Zaklada može prestati u slijedećim slučajevima:
- ukoliko izgubi imovinu
- ukoliko njezina imovina prestane biti dostatna za trajno ispunjavanje svrhe zaklade, a nema uvjeta za pretvorbu zaklade u fundaciju, ali se svrha zaklade može postići njezinim prestankom i prijenosom zakladne imovine u neku drugu zakladu koja služi istoj ili sličnoj svrsi
- ukoliko svrha zaklade prestane biti općekorisna ili je njezino ostvarivanje postalo nemoguće, pravno ili moralno nedopušteno, a nije moguća promjena statuta sukladno odredbi Članka 24. stavka 3. Zakona o zakladama i fundacijama.

Članak 29.
U slučaju prestanka Zaklade zakladna će se imovina prenijeti na jednu ili više pravnih ili fizičkih osoba koju odrede Zakladnici. Zaklada prestaje postojati na prijedlog ovlaštenih tijela Zaklade koji to pravo imaju prema ovom Statutu i ostalim aktima Zaklade ili pak po službenoj dužnosti sukladno Zakonu o zakladama i fundacijama.

Članak 30.
Nad zakladom se može provesti postupak stečaja ili likvidacije prema odgovarajućim zakonima. Imovinu koja preostane nakon stečaja ili likvidacije Zaklade stečajni odnosno likvidacijski sud predat će Ministarstvu.

Članak 31.
Zaklada prestaje pravomoćnošću Rješenja Ministarstva uprave.

VIII. INSPEKCIJSKI NADZOR NA ZAKLADAMA

Članak 32.
Zaklada podnosi Ministarstvu uprave na odobrenje:
- odluke o promjeni Statuta
- pravilnik o naknadi troškova i nagradi za rad članovima Upravnog odbora, Ravnatelju (upravitelju), tajniku i stručnoj službi Zaklade. Za valjanost pravnih poslova kojima se opterećuju ili otuđuju nekretnine i posebno vrijedne pokretnine koje čine zakladnu imovinu, potrebna je prethodna suglasnost Ministarstva uprave, odnosno njegovo odobrenje sukladno odredbi Članka 31. stavak 2. Zakona.

Članak 33.
Zaklada izvještava Ministarstvo uprave:
- o imenovanju članova zakladnih tijela
- o promjeni u načinu korištenja zakladne imovine
- o radnjama koje su poduzete u svezi sa zakladnom imovinom
- o zaključnom računu za proteklu financijsku godinu.

Članak 34.
Zaklada izvještava Ministarstvo financija:
- o radnjama koje su poduzete u svezi sa zakladnom imovinom
- o zaključnom računu za proteklu financijsku godinu.

Članak 35.
Zaklada izvještava Državni ured za reviziju:
- o zaključnom računu za proteklu financijsku godinu.

U Zagrebu, 29. srpnja 1997.

RAVNATELJ ZAKLADE:
Stjepan Šešelj

* Sukladnost sa zakonom Statuta Hrvatske kulturne zaklade od 29. srpnja 1997., ovjerovljena je rješenjem Ministarstva uprave Republike Hrvatske od 30. srpnja 1997., Klasa: UP/I-230-01/97-01/22; Urbroj: 515-02-02/7-97-2.
* Sukladnost sa zakonom Prvih izmjena i dopuna Statuta HKZ od 6. studenoga 1999., Državno ravnateljstvo za državnu upravu i samoupravu ovjerovilo je rješenjem od 10. siječnja 2000., Klasa: UP/1-230-01/00-01/30; Urbroj: 515-02-02-00-4.

Hrvatska kulturna zaklada


Utemeljena 1997.
HR – 10000 ZAGREB
Hrvatske bratske zajednice 4
HRVATSKA
Tel: 00 385 (1) 61 90 112
Fax: 00 385 (1) 61 90 111
Internetska adresa: http://www.hkz.hr
e-mail:hkz1@zg.htnet.hr
OIB: 23971413485
IBAN HR24 2340 0091 1001 4508 5

Galerija Stećak IZLOŽBENI DVOR NERETVANSKE RIZNCE UMJETNINA I INIH VRIJEDNOSTI